logo

BIO KILL 2,5 mg/ml kožný sprej, emulzia 500 ml

Hodnotenie:
5/5

16,10 

Ceny sú uvedené s DPH.

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Používa sa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 ml bielej mliečnej emulzie obsahuje: Liečivo Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikácie: Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Pes:
Zablešenie (ctenocefalidóza) spôsobené blchami r. Ctenocephalides, najmä C. canis a C. felis.
Zavšivenie (pedikulóza) spôsobené pôvodcami Linognatus setosus.
Napadnutie kliešťami a kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitosť spôsobená pôvodcami Cheyletiella yasguri.
Napadnutie všenkami (trichodektóza) spôsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotickí vtáci:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadnutie kliešťami Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešenie spôsobené blchami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka spôsobená pôvodcami Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitosť spôsobená pôvodcom Dermanyssus gallinae.
Napadnutie kliešťami spôsobené pôvodcami Argas vulgaris, Argas reflexus.
Škrečok:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešenie spôsobené pôvodcom Spilopsyllus cuniculi.
Napadnutie trudníky spôsobené pôvodcom Demodex criceti.
Prevencia napadnutia svrabovkou mačacou (Notoedres cati).
Morča:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešenie spôsobené pôvodcom Spilopsyllus cuniculi.
Napadnutie trudníky spôsobené pôvodcom Demodex criceti.
Napadnutie svrabovkou mačacou (Notoedres cati).
Prevencia miáz a napadnutie bodavým a ťažkým hmyzom:
Komáre: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáre: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádza: Tabanus spp.
Muchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanácia prostredia:
Liek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej pôsobí tiež v rámci prevencie napadnutia vyššie uvedenými druhmi.

Kontraindikácie: Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický. Zabráňte možnému styku mačiek so psami, ktorí sú ošetrení prípravkom BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podávania: Spôsob podania: Zvieratá – prostriedok sa aplikuje proti smeru srsti a peria, až sa ich koža (perie) navlhčí. Dlhosrsté zvieratá sa súčasne kefujú.

Dávkovanie: 10 mg permetrínu (tj 4 ml prípravku) na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda: 20 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 100 ml balení, 4 stlačenia aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 500 ml balení.

Sanácia prostredia: Ošetrenie do vlhka (asi 25 ml/m2), teda: 125 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 100 ml, 25 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 500 ml. Aplikácia na klietky, búdy, státie a stajne. Postrek sa opakuje v prípade potreby za 1–2 týždne.

Pred použitím dobre pretrepať!

Špeciálne opatrenia na skladovanie: Skladujte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP.

Zvláštne upozornenie: Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Pokiaľ sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia či systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Na dýchací trakt pôsobí prípravok dráždivo. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade náhodného vdýchnutia premiestnite zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Pokiaľ dôjde k dýchacím ťažkostiam alebo sa prejavia systémové účinky (závraty, bolesti hlavy, únava, palpitácia srdca a i.), vyhľadajte lekára.

Po aplikácii sa odporúča počas 12–24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, najmä sa neodporúča povoliť ošetreným zvieratám prístup na pohovky, kreslá a postele. Aj po uplynutí tejto doby si po manipulácii s ošetrenými zvieratami alebo ošetreným povrchom vždy dôkladne umyte ruky.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Pri nakladaní s veterinárnym liekom, najmä pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach alebo útulkoch), by sa mali používať osobné ochranné prostriedky (respirátor, ochranný odev, okuliare a neoprénové rukavice). Pokiaľ dôjde k náhodnému požitiu prípravku, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi.

Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nestriekať do akvárií a rybníkov – pre ryby, plazy a včely je prípravok toxický.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku.

Osobitné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak na to treba
Prípravok je toxický pre včely, plazy a ryby. Nekontaminujte ním vodné toky a ošetreným zvieratám nedovoľte 12 hodín po ošetrení plávania vo vodných tokoch s výskytom rýb.

Všetok nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, musí byť likvidovaný podľa miestnych právnych predpisov.

Veľkosť balenia: 500 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kód: 9902795

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Používa sa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 ml bielej mliečnej emulzie obsahuje: Liečivo Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikácie: Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Pes:
Zablešenie (ctenocefalidóza) spôsobené blchami r. Ctenocephalides, najmä C. canis a C. felis.
Zavšivenie (pedikulóza) spôsobené pôvodcami Linognatus setosus.
Napadnutie kliešťami a kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitosť spôsobená pôvodcami Cheyletiella yasguri.
Napadnutie všenkami (trichodektóza) spôsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotickí vtáci:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadnutie kliešťami Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešenie spôsobené blchami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka spôsobená pôvodcami Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitosť spôsobená pôvodcom Dermanyssus gallinae.
Napadnutie kliešťami spôsobené pôvodcami Argas vulgaris, Argas reflexus.
Škrečok:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešenie spôsobené pôvodcom Spilopsyllus cuniculi.
Napadnutie trudníky spôsobené pôvodcom Demodex criceti.
Prevencia napadnutia svrabovkou mačacou (Notoedres cati).
Morča:
Napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešenie spôsobené pôvodcom Spilopsyllus cuniculi.
Napadnutie trudníky spôsobené pôvodcom Demodex criceti.
Napadnutie svrabovkou mačacou (Notoedres cati).
Prevencia miáz a napadnutie bodavým a ťažkým hmyzom:
Komáre: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáre: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádza: Tabanus spp.
Muchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanácia prostredia:
Liek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej pôsobí tiež v rámci prevencie napadnutia vyššie uvedenými druhmi.

Kontraindikácie: Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický. Zabráňte možnému styku mačiek so psami, ktorí sú ošetrení prípravkom BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania: Spôsob podania: Zvieratá – prostriedok sa aplikuje proti smeru srsti a peria, až sa ich koža (perie) navlhčí. Dlhosrsté zvieratá sa súčasne kefujú.

Dávkovanie: 10 mg permetrínu (tj 4 ml prípravku) na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda: 20 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 100 ml balení, 4 stlačenia aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 500 ml balení.

Sanácia prostredia: Ošetrenie do vlhka (asi 25 ml/m2), teda: 125 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 100 ml, 25 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 500 ml. Aplikácia na klietky, búdy, státie a stajne. Postrek sa opakuje v prípade potreby za 1–2 týždne.

Pred použitím dobre pretrepať!

Špeciálne opatrenia na skladovanie: Skladujte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP.

Zvláštne upozornenie: Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Pokiaľ sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia či systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Na dýchací trakt pôsobí prípravok dráždivo. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade náhodného vdýchnutia premiestnite zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Pokiaľ dôjde k dýchacím ťažkostiam alebo sa prejavia systémové účinky (závraty, bolesti hlavy, únava, palpitácia srdca a i.), vyhľadajte lekára.

Po aplikácii sa odporúča počas 12–24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, najmä sa neodporúča povoliť ošetreným zvieratám prístup na pohovky, kreslá a postele. Aj po uplynutí tejto doby si po manipulácii s ošetrenými zvieratami alebo ošetreným povrchom vždy dôkladne umyte ruky.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Pri nakladaní s veterinárnym liekom, najmä pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach alebo útulkoch), by sa mali používať osobné ochranné prostriedky (respirátor, ochranný odev, okuliare a neoprénové rukavice). Pokiaľ dôjde k náhodnému požitiu prípravku, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi.

Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nestriekať do akvárií a rybníkov – pre ryby, plazy a včely je prípravok toxický.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj nakladaniu s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku.

Osobitné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak na to treba
Prípravok je toxický pre včely, plazy a ryby. Nekontaminujte ním vodné toky a ošetreným zvieratám nedovoľte 12 hodín po ošetrení plávania vo vodných tokoch s výskytom rýb.

Všetok nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, musí byť likvidovaný podľa miestnych právnych predpisov.

Veľkosť balenia: 500 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kód: 9902795

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Hmotnosť 0,5400 kg

Prečo si vybrať práve nás?

3 dobré dôvody, prečo by ste nám mali vyskúšať

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si podobné produkty, ktoré naši zákazníci nakúpili pre svoje zvieratá

Potrebujete poradiť s týmto produktom?

Radi vám pomôžeme s výberom

Zavolajte nám

0903 733 977, 0903 380 329

Napíšte nám

Hľadáte niečo iné?

V našej ponuke nájdete všetko potrebné pre zvieratko, ktoré máte v domácnosti, stačí si len vybrať

Psíkovia

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT