logo

FIPRON spot-on pre psov S, 1 x 0,67 ml

Hodnotenie:
5/5

6,88 

Ceny sú uvedené s DPH.

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Spot-on pre psy s hmotnosťou 2 – 10 kg. Ochrana proti blchám až 60 dní , proti všenkám a kliešťom až 30 dní.

Indikácie: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia s tým spojenej alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov. Prevencia a liečba napadnutia všenkami (Trichodectes canis) u psov.

Kontraindikácie: Vzhľadom na absenciu údajov neaplikujte zvieratám mladším ako 8 týždňov a/alebo vážiacim menej ako 2 kg. Nepoužívať u chorých zvierat (celkové ochorenie, horúčka) a zvierat v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov. Môže dôjsť k závažnej reakcii až úhynu. Prípravok je určený pre psy, nepodávať mačkám. Môže dôjsť k predávkovaniu. Použite vhodnú veľkosť balenia podľa skutočnej hmotnosti psa. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky: Po olíznutí prípravku sa môže objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Veľmi zriedkavo boli po použití hlásené prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože) a celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne bola hlásená hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V mieste aplikácie sa môžu objaviť kozmetické vady (zlepená srsť, biele depozity). Vyvarujte sa predávkovania. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 tuba (0,67 ml) obsahuje: Liečivo: Fipronilum 67 mg, Pomocné látky: Butylhydroxyanizol (E 320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluén (E 321) 0,067 mg. Číry žlto až žltozeleno zafarbený roztok pre nakvapkanie na koži spot-on.

Dávkovanie a spôsob podávania: Pre nedostatok údajov je minimálna doba medzi dvoma aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania: Podanie nakvapkaním na koži – spot-on.

Dávkovanie: Psy s hmotnosťou 2 – 10 kg: obsah jednej tuby s objemom 0,67 ml (S). Takto zaistíte minimálnu odporúčanú dávku fipronilu 6,7 mg/kg ž. hm.

Spôsob podania: Tubu držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tubu tak, aby sa celý obsah tuby vyprázdnil priamo na koži.

Pokyny pre správne podanie: Mesačná liečba sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného napadnutia blchami, pokiaľ je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa za použitia hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach, kde nehrozí vážne napadnutie blchami a kliešťami, môže byť FIPRON spot-on pre psov aplikovaný každé dva až tri mesiace.

FIPRON spot-on pre psov je účinný proti napadnutiu blchami po dobu približne 2 mesiacov a proti napadnutiu kliešťami po dobu až do 1 mesiaca, v závislosti na sile zamorenia prostredia. Blchy sú usmrtené v priebehu 24 hodín po infestácii.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne podmienky na skladovanie: Skladujte mimo dosahu detí. Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky skladovania. Skladujte prípravok v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom. Skladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke po EXP. Pootvorenie vrecka je určené na okamžitú spotrebu.

Zvláštne upozornenie:

Špeciálne opatrenia na použitie u zvierat:
Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa. Je dôležité aplikovať prípravok na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže zlíznuť, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Prípravok aplikovať iba na povrch kože. Nepodávať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranenú kožu). V prípade výskytu bĺch je vhodné súčasné ošetrenie ostatných zvierat v domácnosti insekticídnymi prípravkami. Kúpanie / šampónovanie zvieraťa sa neodporúča počas 2 dní po aplikácii, rovnako ako kúpanie častejšie ako jedenkrát týždenne. Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch. Niektoré kliešte sa môžu po ošetrení prichytiť, ale sú usmrtené 24 – 48 hodín po aplikácii. K tomu obvykle dochádza pred maximálnym napitím kliešťa, čo minimalizuje, ale nevylučuje riziko prenosu transmisívnych ochorení. Blchy z domácich zvierat často zamorujú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré treba v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.

Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo na niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky mydlom a vodou. Tento liek môže spôsobiť podráždenie slizníc a očí. Preto zabráňte kontaktu prípravku s ústami
a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou.
Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi. Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým miesto aplikácie nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Počas aplikácie lieku nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Ďalšie opatrenia:
Fipronil môže mať vedľajšie účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch po dobu 2 dní po ošetrení. Prípravok môže mať nepriaznivý vplyv na natreté, lakované alebo iné plochy v domácnosti alebo vybavenie bytu.

Gravidita a laktácia:
Bezpečnosť bola overená u chovných a gravidných súk au súk v laktácii, ktorým bola niekoľkokrát podaná trojnásobná dávka dávky odporúčanej. Prípravok môže byť podaný chovným, gravidným i laktujúcim sukám.

Liekové a iné interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidotá): Laboratórne štúdie potvrdili bezpečnosť pre cieľový druh zvierat. Laboratórne štúdie boli vykonávané na šteniatkach (vo veku 8 týždňov) a na psoch s hmotnosťou cca 2 kg. Podaná dávka bola päťkrát vyššia ako odporúčaná dávka. Štúdie nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri bod 6) sa môže v prípade predávkovania zvýšiť, preto by zvieratá mali byť vždy ošetrené pipetou správnej veľkosti, zvolenou podľa hmotnosti zvieraťa.

Zvláštne upozornenie:
Vzhľadom na potenciálne napadnutie miesta obývaného zvieratami blchami je potrebné pravidelne dezinfikovať prostredie vhodným insekticídom.
S ohľadom na riziko možnej rezistencie parazitov na účinnú látku as tým spojené zníženie účinku terapie by sa mali dodržiavať nasledujúce pravidlá zaobchádzania s ektoparazitikami:
– vyvarujte sa príliš častému a opakujúcemu sa používaniu ektoparazitík z rovnakej skupiny
– dodržujte stanovené dávkovanie a dávkovací režim. Prípravok podávajte v dávkach odporúčaných výrobcom, aby bol zaistený optimálny terapeutický účinok.

Veľkosti balenia: 1 jednodávková tuba

Len pre zvieratá.

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/059/12-C

ÚSKVBL kód: 9901398

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Spot-on pre psy s hmotnosťou 2 – 10 kg. Ochrana proti blchám až 60 dní , proti všenkám a kliešťom až 30 dní.

Indikácie: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia s tým spojenej alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov. Prevencia a liečba napadnutia všenkami (Trichodectes canis) u psov.

Kontraindikácie: Vzhľadom na absenciu údajov neaplikujte zvieratám mladším ako 8 týždňov a/alebo vážiacim menej ako 2 kg. Nepoužívať u chorých zvierat (celkové ochorenie, horúčka) a zvierat v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov. Môže dôjsť k závažnej reakcii až úhynu. Prípravok je určený pre psy, nepodávať mačkám. Môže dôjsť k predávkovaniu. Použite vhodnú veľkosť balenia podľa skutočnej hmotnosti psa. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky: Po olíznutí prípravku sa môže objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Veľmi zriedkavo boli po použití hlásené prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože) a celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne bola hlásená hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V mieste aplikácie sa môžu objaviť kozmetické vady (zlepená srsť, biele depozity). Vyvarujte sa predávkovania. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 tuba (0,67 ml) obsahuje: Liečivo: Fipronilum 67 mg, Pomocné látky: Butylhydroxyanizol (E 320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluén (E 321) 0,067 mg. Číry žlto až žltozeleno zafarbený roztok pre nakvapkanie na koži spot-on.

Dávkovanie a spôsob podávania: Pre nedostatok údajov je minimálna doba medzi dvoma aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania: Podanie nakvapkaním na koži – spot-on.

Dávkovanie: Psy s hmotnosťou 2 – 10 kg: obsah jednej tuby s objemom 0,67 ml (S). Takto zaistíte minimálnu odporúčanú dávku fipronilu 6,7 mg/kg ž. hm.

Spôsob podania: Tubu držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tubu tak, aby sa celý obsah tuby vyprázdnil priamo na koži.

Pokyny pre správne podanie: Mesačná liečba sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného napadnutia blchami, pokiaľ je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa za použitia hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach, kde nehrozí vážne napadnutie blchami a kliešťami, môže byť FIPRON spot-on pre psov aplikovaný každé dva až tri mesiace.

FIPRON spot-on pre psov je účinný proti napadnutiu blchami po dobu približne 2 mesiacov a proti napadnutiu kliešťami po dobu až do 1 mesiaca, v závislosti na sile zamorenia prostredia. Blchy sú usmrtené v priebehu 24 hodín po infestácii.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne podmienky na skladovanie: Skladujte mimo dosahu detí. Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky skladovania. Skladujte prípravok v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom. Skladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke po EXP. Pootvorenie vrecka je určené na okamžitú spotrebu.

Zvláštne upozornenie:

Špeciálne opatrenia na použitie u zvierat:
Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa. Je dôležité aplikovať prípravok na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže zlíznuť, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Prípravok aplikovať iba na povrch kože. Nepodávať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranenú kožu). V prípade výskytu bĺch je vhodné súčasné ošetrenie ostatných zvierat v domácnosti insekticídnymi prípravkami. Kúpanie / šampónovanie zvieraťa sa neodporúča počas 2 dní po aplikácii, rovnako ako kúpanie častejšie ako jedenkrát týždenne. Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch. Niektoré kliešte sa môžu po ošetrení prichytiť, ale sú usmrtené 24 – 48 hodín po aplikácii. K tomu obvykle dochádza pred maximálnym napitím kliešťa, čo minimalizuje, ale nevylučuje riziko prenosu transmisívnych ochorení. Blchy z domácich zvierat často zamorujú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré treba v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.

Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo na niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky mydlom a vodou. Tento liek môže spôsobiť podráždenie slizníc a očí. Preto zabráňte kontaktu prípravku s ústami
a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou.
Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi. Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým miesto aplikácie nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Počas aplikácie lieku nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Ďalšie opatrenia:
Fipronil môže mať vedľajšie účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch po dobu 2 dní po ošetrení. Prípravok môže mať nepriaznivý vplyv na natreté, lakované alebo iné plochy v domácnosti alebo vybavenie bytu.

Gravidita a laktácia:
Bezpečnosť bola overená u chovných a gravidných súk au súk v laktácii, ktorým bola niekoľkokrát podaná trojnásobná dávka dávky odporúčanej. Prípravok môže byť podaný chovným, gravidným i laktujúcim sukám.

Liekové a iné interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidotá): Laboratórne štúdie potvrdili bezpečnosť pre cieľový druh zvierat. Laboratórne štúdie boli vykonávané na šteniatkach (vo veku 8 týždňov) a na psoch s hmotnosťou cca 2 kg. Podaná dávka bola päťkrát vyššia ako odporúčaná dávka. Štúdie nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri bod 6) sa môže v prípade predávkovania zvýšiť, preto by zvieratá mali byť vždy ošetrené pipetou správnej veľkosti, zvolenou podľa hmotnosti zvieraťa.

Zvláštne upozornenie:
Vzhľadom na potenciálne napadnutie miesta obývaného zvieratami blchami je potrebné pravidelne dezinfikovať prostredie vhodným insekticídom.
S ohľadom na riziko možnej rezistencie parazitov na účinnú látku as tým spojené zníženie účinku terapie by sa mali dodržiavať nasledujúce pravidlá zaobchádzania s ektoparazitikami:
– vyvarujte sa príliš častému a opakujúcemu sa používaniu ektoparazitík z rovnakej skupiny
– dodržujte stanovené dávkovanie a dávkovací režim. Prípravok podávajte v dávkach odporúčaných výrobcom, aby bol zaistený optimálny terapeutický účinok.

Veľkosti balenia: 1 jednodávková tuba

Len pre zvieratá.

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/059/12-C

ÚSKVBL kód: 9901398

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Hmotnosť 0,0040 kg

Prečo si vybrať práve nás?

3 dobré dôvody, prečo by ste nám mali vyskúšať

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si podobné produkty, ktoré naši zákazníci nakúpili pre svoje zvieratá

Potrebujete poradiť s týmto produktom?

Radi vám pomôžeme s výberom

Zavolajte nám

0903 733 977, 0903 380 329

Napíšte nám

Hľadáte niečo iné?

V našej ponuke nájdete všetko potrebné pre zvieratko, ktoré máte v domácnosti, stačí si len vybrať

Psíkovia

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT