logo

FIPRON spot-on pre psov XL 1 x 4,02 ml

Hodnotenie:
5/5

11,87 

Ceny sú uvedené s DPH.

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Spot-on pre psov s hmotnosťou nad 40 kg. Ochrana proti blchám až 60 dní, proti všenkám a kliešťom až 30 dní.

Indikácie: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami ( Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia s tým spojenej alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov. Prevencia a liečba napadnutia všenkami ( Trichodectes canis ) u psov.

Kontraindikácie: Vzhľadom na absenciu údajov neaplikujte zvieratám mladším ako 8 týždňov a/alebo vážiacim menej ako 2 kg. Nepoužívať u chorých zvierat (celkové ochorenie, horúčka) a zvierat v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov. Môže dôjsť k závažnej reakcii až úhynu. Prípravok je určený pre psy, nepodávať mačkám. Môže dôjsť k predávkovaniu. Použite vhodnú veľkosť balenia podľa skutočnej hmotnosti psa. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky: Po olíznutí prípravku sa môže objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Veľmi zriedkavo boli po použití hlásené prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože) a celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne bola hlásená hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V mieste aplikácie sa môžu objaviť kozmetické vady (zlepená srsť, biele depozity). Vyvarujte sa predávkovania. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 tuba (4,02 ml) obsahuje: Liečivo: Fipronilum 402 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanizol (E 320) 0,804 mg, Butylhydroxytoluén (E 321) 0,402 mg.

Dávkovanie a spôsob podávania: Pre nedostatok údajov je minimálna doba medzi dvoma aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania: Podanie nakvapkaním na koži – spot-on.

Dávkovanie: Psy s hmotnosťou nad 40 kg: obsah jednej tuby s objemom 4,02 ml (XL) Jedna tuba s objemom 4,02 ml a jedna pipeta vhodnej menšej veľkosti pre psy s hmotnosťou nad 60 kg. Takto zaistíte minimálnu odporúčanú dávku fipronilu 6,7 mg/kg ž. hm.

Spôsob podania: Tubu držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tubu tak, aby sa celý obsah tuby vyprázdnil priamo na koži.

Pokyny pre správne podanie: Mesačná liečba sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného napadnutia blchami, pokiaľ je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa za použitia hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach, kde nehrozí vážne napadnutie blchami a kliešťami, môže byť FIPRON spot-on pre psov aplikovaný každé dva až tri mesiace.

FIPRON spot-on pre psov je účinný proti napadnutiu blchami po dobu približne 2 mesiacov a proti napadnutiu kliešťami po dobu až do 1 mesiaca, v závislosti na sile zamorenia prostredia. Blchy sú usmrtené v priebehu 24 hodín po infestácii.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne podmienky na skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky skladovania. Skladujte prípravok v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom. Skladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke po EXP. Po otvorení vrecka je určené na okamžitú spotrebu.

Zvláštne upozornenie:

Špeciálne opatrenia na použitie u zvierat:
Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa. Je dôležité aplikovať prípravok na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže zlíznuť, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Prípravok aplikovať iba na povrch kože. Nepodávať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranenú kožu). V prípade výskytu bĺch je vhodné súčasné ošetrenie ostatných zvierat v domácnosti insekticídnymi prípravkami. Kúpanie / šampónovanie zvieraťa sa neodporúča počas 2 dní po aplikácii, rovnako ako kúpanie častejšie ako jedenkrát týždenne. Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch. Niektoré kliešte sa môžu po ošetrení prichytiť, ale sú usmrtené 24 – 48 hodín po aplikácii. K tomu obvykle dochádza pred maximálnym napitím kliešťa, čo minimalizuje, ale nevylučuje riziko prenosu transmisívnych ochorení. Blchy z domácich zvierat často zamorujú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré treba v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.

Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo na niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky mydlom a vodou. Tento liek môže spôsobiť podráždenie slizníc a očí. Preto zabráňte kontaktu prípravku s ústami
a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou.
Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi. Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým miesto aplikácie nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Počas aplikácie lieku nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Ďalšie opatrenia:
Fipronil môže mať vedľajšie účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch po dobu 2 dní po ošetrení. Prípravok môže mať nepriaznivý vplyv na natreté, lakované alebo iné plochy v domácnosti alebo vybavenie bytu.

Gravidita a laktácia:
Bezpečnosť bola overená u chovných a gravidných súk au súk v laktácii, ktorým bola niekoľkokrát podaná trojnásobná dávka dávky odporúčanej. Prípravok môže byť podaný chovným, gravidným i laktujúcim sukám.

Liekové a iné interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidotá): Laboratórne štúdie potvrdili bezpečnosť pre cieľový druh zvierat. Laboratórne štúdie boli vykonávané na šteniatkach (vo veku 8 týždňov) a na psoch s hmotnosťou cca 2 kg. Podaná dávka bola päťkrát vyššia ako odporúčaná dávka. Štúdie nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri bod 6) sa môže v prípade predávkovania zvýšiť, preto by zvieratá mali byť vždy ošetrené pipetou správnej veľkosti, zvolenou podľa hmotnosti zvieraťa.

Zvláštne upozornenie:
Vzhľadom na potenciálne napadnutie miesta obývaného zvieratami blchami je potrebné pravidelne dezinfikovať prostredie vhodným insekticídom.
Vzhľadom na riziko možnej rezistencie parazitov na účinnú látku as tým spojené zníženie účinku terapie by sa mali dodržiavať nasledujúce pravidlá zaobchádzania s ektoparazitikami:
– vyvarujte sa príliš častému a opakujúcemu sa používaniu ektoparazitík z rovnakej skupiny
– dodržujte stanovené dávkovanie a dávkovací režim. Prípravok podávajte v dávkach odporúčaných výrobcom, aby bol zaistený optimálny terapeutický účinok.

Veľkosti balenia: 1 jednodávková tuba

Len pre zvieratá.

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/060/12-C

ÚSKVBL kód: 9901407

Príbalový leták

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Spot-on pre psov s hmotnosťou nad 40 kg. Ochrana proti blchám až 60 dní, proti všenkám a kliešťom až 30 dní.

Indikácie: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami ( Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia s tým spojenej alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov. Prevencia a liečba napadnutia všenkami ( Trichodectes canis ) u psov.

Kontraindikácie: Vzhľadom na absenciu údajov neaplikujte zvieratám mladším ako 8 týždňov a/alebo vážiacim menej ako 2 kg. Nepoužívať u chorých zvierat (celkové ochorenie, horúčka) a zvierat v rekonvalescencii. Nepoužívať u králikov. Môže dôjsť k závažnej reakcii až úhynu. Prípravok je určený pre psy, nepodávať mačkám. Môže dôjsť k predávkovaniu. Použite vhodnú veľkosť balenia podľa skutočnej hmotnosti psa. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky: Po olíznutí prípravku sa môže objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Veľmi zriedkavo boli po použití hlásené prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože) a celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne bola hlásená hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V mieste aplikácie sa môžu objaviť kozmetické vady (zlepená srsť, biele depozity). Vyvarujte sa predávkovania. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečivých a ostatných látok: 1 tuba (4,02 ml) obsahuje: Liečivo: Fipronilum 402 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanizol (E 320) 0,804 mg, Butylhydroxytoluén (E 321) 0,402 mg.

Dávkovanie a spôsob podávania: Pre nedostatok údajov je minimálna doba medzi dvoma aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania: Podanie nakvapkaním na koži – spot-on.

Dávkovanie: Psy s hmotnosťou nad 40 kg: obsah jednej tuby s objemom 4,02 ml (XL) Jedna tuba s objemom 4,02 ml a jedna pipeta vhodnej menšej veľkosti pre psy s hmotnosťou nad 60 kg. Takto zaistíte minimálnu odporúčanú dávku fipronilu 6,7 mg/kg ž. hm.

Spôsob podania: Tubu držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tubu tak, aby sa celý obsah tuby vyprázdnil priamo na koži.

Pokyny pre správne podanie: Mesačná liečba sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného napadnutia blchami, pokiaľ je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa za použitia hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach, kde nehrozí vážne napadnutie blchami a kliešťami, môže byť FIPRON spot-on pre psov aplikovaný každé dva až tri mesiace.

FIPRON spot-on pre psov je účinný proti napadnutiu blchami po dobu približne 2 mesiacov a proti napadnutiu kliešťami po dobu až do 1 mesiaca, v závislosti na sile zamorenia prostredia. Blchy sú usmrtené v priebehu 24 hodín po infestácii.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne podmienky na skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky skladovania. Skladujte prípravok v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom. Skladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke po EXP. Po otvorení vrecka je určené na okamžitú spotrebu.

Zvláštne upozornenie:

Špeciálne opatrenia na použitie u zvierat:
Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa. Je dôležité aplikovať prípravok na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže zlíznuť, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Prípravok aplikovať iba na povrch kože. Nepodávať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranenú kožu). V prípade výskytu bĺch je vhodné súčasné ošetrenie ostatných zvierat v domácnosti insekticídnymi prípravkami. Kúpanie / šampónovanie zvieraťa sa neodporúča počas 2 dní po aplikácii, rovnako ako kúpanie častejšie ako jedenkrát týždenne. Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch. Niektoré kliešte sa môžu po ošetrení prichytiť, ale sú usmrtené 24 – 48 hodín po aplikácii. K tomu obvykle dochádza pred maximálnym napitím kliešťa, čo minimalizuje, ale nevylučuje riziko prenosu transmisívnych ochorení. Blchy z domácich zvierat často zamorujú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré treba v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.

Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo na niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky mydlom a vodou. Tento liek môže spôsobiť podráždenie slizníc a očí. Preto zabráňte kontaktu prípravku s ústami
a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou.
Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu pre používateľov praktickému lekárovi. Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým miesto aplikácie nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Počas aplikácie lieku nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Ďalšie opatrenia:
Fipronil môže mať vedľajšie účinky na vodné organizmy. Psom by nemalo byť dovolené plávať vo vodných tokoch po dobu 2 dní po ošetrení. Prípravok môže mať nepriaznivý vplyv na natreté, lakované alebo iné plochy v domácnosti alebo vybavenie bytu.

Gravidita a laktácia:
Bezpečnosť bola overená u chovných a gravidných súk au súk v laktácii, ktorým bola niekoľkokrát podaná trojnásobná dávka dávky odporúčanej. Prípravok môže byť podaný chovným, gravidným i laktujúcim sukám.

Liekové a iné interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidotá): Laboratórne štúdie potvrdili bezpečnosť pre cieľový druh zvierat. Laboratórne štúdie boli vykonávané na šteniatkach (vo veku 8 týždňov) a na psoch s hmotnosťou cca 2 kg. Podaná dávka bola päťkrát vyššia ako odporúčaná dávka. Štúdie nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri bod 6) sa môže v prípade predávkovania zvýšiť, preto by zvieratá mali byť vždy ošetrené pipetou správnej veľkosti, zvolenou podľa hmotnosti zvieraťa.

Zvláštne upozornenie:
Vzhľadom na potenciálne napadnutie miesta obývaného zvieratami blchami je potrebné pravidelne dezinfikovať prostredie vhodným insekticídom.
Vzhľadom na riziko možnej rezistencie parazitov na účinnú látku as tým spojené zníženie účinku terapie by sa mali dodržiavať nasledujúce pravidlá zaobchádzania s ektoparazitikami:
– vyvarujte sa príliš častému a opakujúcemu sa používaniu ektoparazitík z rovnakej skupiny
– dodržujte stanovené dávkovanie a dávkovací režim. Prípravok podávajte v dávkach odporúčaných výrobcom, aby bol zaistený optimálny terapeutický účinok.

Veľkosti balenia: 1 jednodávková tuba

Len pre zvieratá.

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/060/12-C

ÚSKVBL kód: 9901407

Príbalový leták

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Hmotnosť 0,0080 kg

Prečo si vybrať práve nás?

3 dobré dôvody, prečo by ste nám mali vyskúšať

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si podobné produkty, ktoré naši zákazníci nakúpili pre svoje zvieratá

Potrebujete poradiť s týmto produktom?

Radi vám pomôžeme s výberom

Zavolajte nám

0903 733 977, 0903 380 329

Napíšte nám

Hľadáte niečo iné?

V našej ponuke nájdete všetko potrebné pre zvieratko, ktoré máte v domácnosti, stačí si len vybrať

Psíkovia

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT